HomeBPW Kraatz OyMyyntiehdot

BPW Kraatz Oy:n yleiset myyntiehdot 09/2023

1. SOVELTAMISALA

Näitä yleisiä myyntiehtoja (”yleiset ehdot”) sovelletaan kaikkiin BPW Kraatz Oy:n (”myyjä”) asiakkailleen (”ostaja”) myymiin tuotteisiin, ellei muuta ole osapuolten kesken kirjallisesti sovittu. Nämä yleiset ehdot syrjäyttävät ja sulkevat pois ostajan omat yleiset ehdot, vaikka myyjä ei olisi niitä erikseen sopimuksessa, tilauksessa tai muussa dokumentaatiossa sulkenut pois tai toimittanut yleisiä ehtoja ostajalle.

Näitä yleisiä ehtoja voidaan muuttaa tai täydentää vain, jos osapuolet ovat sopineet muutoksista ja täydennyksistä kirjallisesti erikseen.

2. TARJOUS

Tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien, ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu.

Tarjous ja siihen liittyvät tiedot, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai käyttää muutoin myyjän vahingoksi.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Myyjän antamaan tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen. Mikäli ostaja tekee tilauksen puhelimitse tai sähköisesti ilman tarjousta, sopimus syntyy, kun myyjä lähettää tilauksesta kirjallisen tilausvahvistuksen taikka toimittaa tavaran ilman tilausvahvistusta.

Mikäli ostajan tilaus poikkeaa myyjän tarjouksesta, katsotaan kaupan syntyneen myyjän tarjouksen mukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun myyjä ja ostaja allekirjoittavat kauppakirjan.

4. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Myyjä vastaa tuotteen laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja antamiensa tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tuotteen käyttötarkoitusta koskevien tietojen oikeellisuudesta.

5. HINTA JA MUUT MAKSUT

Tuotteiden hinta määräytyy ostajalle tehdyn tarjouksen tai osapuolten välisen sopimuksen perusteella.

Myyjällä on oikeus veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan toimitusmaksuja, kuten pientoimitus-, pienlaskutus-, paperilasku-, jälkivaatimus-, ennakko- ja pikatoimitusmaksuja.

Toimituksissa käytetyistä pakkaustarvikkeista myyjä veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Kaikki hinnat ja maksut ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %).

6. MAKSUAIKA

Ostaja on velvollinen maksamaan tarjouksessa tai sopimuksessa sovitun hinnan ja muut maksut myyjän laskua vastaan käteisasiakkaana välittömästi ja tiliasiakkaana 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei toisin ole sovittu.

Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa, on myyjällä oikeus pidättäytyä tuotteiden toimituksesta, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu.

Maksun viivästyessä myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaisesti. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

7. TOIMITUSAIKA

Myyjä on velvollinen toimittamaan tuotteet ostajan kanssa sovitun toimitusajan mukaisesti. Mikäli toimitusajasta ei ole sovittu, alkaa toimitusaika siitä ajankohdasta, joka on myöhäisin:

a) sopimuksen solmimispäivä,

b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa siitä hetkestä, kun myyjä on saanut ilmoituksen luvan myöntämisestä,

c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun maksamisesta,

d) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.

Mikäli maailmankaupan tilanteen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi tuotteiden toimitusaikaa ei kyetä täsmällisesti ja myyjää sitovasti noudattamaan, varaa myyjä oikeuden toimittaa tuotteet sovitun tai edellä määritetyn toimitusajan jälkeen. Tässä tapauksessa myyjä sitoutuu ilmoittamaan ostajalle tarkemman toimitusaikataulun välittömästi siitä tiedon saatuaan sekä toimittamaan tuotteet valmistajan vahvistaman toimitusaikataulun ja suoritettujen toimitusten mukaisesti.

Myyjä ei vastaa edellä mainitusta viivästymisestä ostajalle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

8. KAUPPAHINNAN TARKISTAMINEN

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistamiseen, mikäli lakisääteiset maksut, kuten verot ja tullit, muuttuvat ennen toimituspäivää.

Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli niiden valmistaja taikka tuotteiden komponenttien valmistaja ilmoittaa tuotteiden tai komponenttien hintojen noususta ennen tuotteiden vahvistettua toimituspäivää. Mikäli myyjä joutuu muuttamaan toimituspäivää taikka korottamaan tuotteiden tai komponenttien hintoja, ei ostajalla ole oikeutta saada näistä muutoksista myyjältä korvausta, ellei toimituksen myöhästyminen johdu myyjän tuottamuksesta.

9. TOIMITUSEHTO

Tuotteet toimitetaan noudattaen Kansainvälisen kauppakamarin toimitusehtoa EXW (Incoterms 2020), ellei osapuolten kesken ole erikseen toisin sovittu.

Ellei ostajalle erikseen tilattuja tuotteita vastaanoteta tai noudeta sovellettavan toimitusehdon mukaisesti 14 päivän kuluessa, on myyjällä oikeus laskuttaa ostajaa tuotteista.

10. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU

Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei toisin ole sovittu. Ostajalla ei ole tätä ennen oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen tai liittää sitä muuhun omaisuuteen.

Vaaranvastuu myyjän ja ostajan välillä jakautuu sovellettavan, Incoterms 2020 -ehdon mukaisesti. Mikäli toimitusehdosta ei ole sovittu tai siihen liittyy epäselvyyttä, siirtyy vaaranvastuu ostajalle, kun tuote on asetettu ostajan tai itsenäisen rahdinkuljettajan noudettavaksi.

11. TAKUU

Myydyllä tuotteella on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

12. REKLAMAATIO

Ostaja on velvollinen tuotteen vastaanoton yhteydessä tarkastamaan, että tilatut tuotteet täsmäävät toimitettujen tuotteiden kanssa. Mikäli toimitus on joltain osin virheellinen, tulee ostajan ilmoittaa siitä myyjälle 7 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus päättää toimenpiteistä virheen korjaamiseksi.

13. PALAUTUKSET

Ostajalla on oikeus palauttaa toimitettuja tuotteita vain, mikäli asiasta on etukäteen kirjallisesti sovittu. Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan ostajalle varta vasten tilattuja tavaroita.

Mikäli palautuksesta sovitaan ja syy ei ole myyjässä, on myyjä oikeutettu veloittamaan palautuksesta syntyvät suorat kulut sekä seuraavat käsittelykulut: 1-14 vrk sisällä toimituksesta palautetuista tuotteista 10 % tavaran arvosta, 15-30 vrk sisällä toimituksesta palautetuista tuotteista 20 % tavaran arvosta. Mikäli toimituksesta on kulunut yli 30 vrk, emme käsittele palautuksia. Palautettavien tuotteiden tulee olla uudelleentoimituskelpoisia ja alkuperäisissä pakkauksissa. Takuukäsittelyyn palautettavien tuotteiden mukana tulee seurata täytetty palautus-, reklamaatiolomake.

14. MYYJÄN VASTUU VAHINGOSTA

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käyttämisestä muuhun tarkoitukseen tai tuotteen liittämisestä muuhun laitteeseen kuin mihin se on yleisesti tarkoitettu.

Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ostajalle aiheutuvasta välittömästä vahingosta rajoittuu ostajan maksamaan kauppahintaan. Myyjä ei vastaa ostajalle aiheutuvista välillisistä vahingoista.

15. FORCE MAJEURE

Myyjä eivät ole vastuussa tilauksen, sopimuksen tai näiden yleisten ehtojen mukaisten ehtojen noudattamatta jättämisestä, mikäli suoritus estyy ylivoimaisen esteen takia. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myyjästä riippumaton ennalta arvaamaton tapahtuma, joka estää myyjää täyttämästä sopimusvelvoitteitaan. Ylivoimaisen esteen sattuessa myyjä vapautuu velvoitteistaan esteen kestoajalta. Ylivoimaisesta esteestä ja sen arvioidusta kestosta on ilmoitettava välittömästi ostajalle. Ylivoimaisen esteen sattuessa myyjä pyrkii kohtuullisia keinoja käyttäen toimimaan siten, että ostajalle aiheutuvat vahingot ovat mahdollisimman pienet.

16. ILMOITUKSET

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

17. ERIMIELISYYDET

Myyjän ja ostajan väliset sopimukseen tai näihin yleisiin ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksesta ja näistä yleisistä ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.