HomeBPW Kraatz OyTietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan BPW Kraatz Oy:n noudattama tietosuojakäytäntö.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: BPW Kraatz Oy
Y-tunnus: 0104505-9
Osoite: Ruukinmestarintie 9, 02330 Espoo
Sähköposti: info@kraatz.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Heini Nyman
Yhteystiedot: heini.nyman@kraatz.fi

3. Rekisterin nimi
BPW Kraatz Oy asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista, osapuolten välisen sopimuksen täytäntöönpaneminen, rekisteröidyn antama suostumus (esim. markkinointi ja evästeet) tai lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja tarvittaessa julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekistereissä olevat henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä organisatorisin toimenpitein ja teknisten toimenpiteiden avulla.

Koulutuspalveluiden osalta voidaan kerätä osallistujien sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä ruokatarjoilun vuoksi tiedot ruoka-aineallergioista.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
Oikeushenkilöistä: y-tunnus, osoite ja muut yhteystiedot, yhteyshenkilöiden nimet ja perustiedot. Henkilötunnus voidaan tarvita esim. tilinavauksen yhteydessä toiminimiasiakkailla.

Luonnollisista henkilöistä: Nimi, syntymäaika, osoite ja muut työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue, työnantajayritystä koskevat tiedot ja tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin sekä tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

Kaikista asiakkaista: tiedot tilatuista palveluista, palveluiden käyttötiedot ja laskutustiedot.
Laskutusta varten säilytettäviä ja käsiteltäviä tunnistamistietoja ovat esim. yhteyden muoto, kesto ja alkamisajankohta sekä muut sen kaltaiset tiedot ja tunnisteet, kuten käyttäjätunnukset. Laskutusta varten tunnistamistietoja voidaan säilyttää ja käsitellä niin kauan kuin lasku voidaan laillisesti periä, tai jos lasku on asiakkaan toimesta riitautettu, siihen saakka, kun asia on ratkaistu tai sovittu.
Palveluiden toteuttamista ja kehittämistä varten käsiteltäviä tunnistamistietoja ovat esim. telepäätelaitteen tyyppi ja sijainti, yhteyden muoto, kesto ja alkamisajankohta sekä muut sen kaltaiset tiedot ja tunnisteet, kuten käyttäjätunnukset. Palveluiden toteuttamista ja kehittämistä varten tunnistamistietoja voidaan käsitellä koko sopimussuhteen ajan.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä mahdollisille ostajille ja heidän neuvonantajilleen, mikäli BPW Kraatz Oy myy, luovuttaa tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

BPW Kraatz Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin BPW Kraatz Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan BPW Kraatz Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan
Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö info@kraatz.fi-sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen
BPW Kraatz Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. BPW Kraatz Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että BPW Kraatz Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@kraatz.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle. Kansallisena valitusviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto (www.tietosuoja.fi).

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa annettu suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus suoramarkkinoinnin ja evästeiden osalta

10. Evästeet
Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen. Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen.

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön
BPW Kraatz Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. BPW Kraatz Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Päivitetty 17.2.2023